Contact Us

Campaign Chaplain: Lm. Trần Quốc Tuấn – revtqt@yahoo.com

Chairperson: Tr. Joseph Nguyễn Đình Mạnh Trường – jmanhtruong@gmail.com

Co-Chair Person: Tr. Giuse Nguyễn Ngọc Linh – linhngocnguyen@gmail.com

Advisory Board:

Campaign Action Committee: Tr. Nguyễn Thị Biên – tienbien@yahoo.com

  • Click here for a list of all members

Finance/Budget Committee: Tr. Lê Ngọc Khánh – ngockhanh.le@gmail.com

Social Media Committee: Tr. Nguyễn Trí Billy – billy_nguyen@softnetmedia.com

Communications Committee: Tr. Lê Ngọc Khánh – ngockhanh.le@gmail.com

Legal Team: Law Offices of Trac Ngoc Vu

Web Technical Team: Tr. Phạm Thiên-Anh – thienanhpham@tntt.org

 Graphic Designers

  • Tr. Nguyễn Khôi, MTY
  • Tr. Hoàng Huy, MTB
  • Tr. Phạm Thiên Triều, MTN